РИОСВ

Младши експерт – направление “Опазване и контрол чистотата на водите”, д-я КПД

Регионална инспекция по околната среда и водите обявява конкурс за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – НАПРАВЛЕНИЕ “ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЧИСТОТАТА НА ВОДИТЕ”, ДИРЕКЦИЯ КПД. Кратко описание на длъжността Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи опазването чистотата на водите. Контролира обектите формиращи отпадъчни води, включително пречиствателните станции на населените …

Младши експерт – направление “Опазване и контрол чистотата на водите”, д-я КПД Read More »

Старши експерт

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив обявява конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция “Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”. Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Образование – висше, с образователно-квалификационна степен “бакалавър”; Професионален опит – 1 година или …

Старши експерт Read More »