Докторантури

Институт по Минералогия и Кристалография към БАН обявява конкурс за докторант в направление 4.4 Науки за Земята. Предложението Стипендия и гъвкаво работно време; Научно-изследователска работа в перспективна сфера с…
Университет Париж-IV: Пари-Сорбон (Paris-Sorbonne University) обявява конкурс за докторантура на тема: Enhancing Biofuel Potential: Advanced Characterization of Lipids from Algal Biomass Using Artificial Intelligence. Търсят се международни кандидати със…

Редовен докторант – ННП “ВИХРЕН” – Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН

Лаборатория “Органичен синтез и стереохимия” към Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН търси дипломиран магистър за редовна докторантура по направление 4.2. Химични науки. Докторантурата е…
General information Topics: Chemical-engineering thermodynamics. Title: Innovative modeling methods to describe fluid properties: This work is devoted to the improvement of two types of thermo- dynamic models (equations of…
Във връзка с проект “Малки молекули за антинеопластична терапия” е обявена отворена позиция за редовен докторант по докторска програма “Фармакология” с научни ръководители проф. Момеков и доц. Атанасова. Необходимо…

Редовен и задочен докторант по докторска програма „Неорганична химия“

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовен и задочен докторант за учебната 2022-2023 г. по докторска програма „Неорганична химия“, професионално направление 4.2….

Редовен докторант по докторска програма „Теоретична химия“

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовен докторант за учебната 2022-2023 г. по докторска програма „Теоретична химия“,професионално направление 4.2. „Химически науки“ В…

Млади учени

Институт по обща и неорганична химия при БАН обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“– МОН МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023…

Постдокторанти

Институт по обща и неорганична химия при БАН обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“ Изисквания за допустимост Кандидати могат да бъдат учени с…