Докторантури

Конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти – ФХФ, СУ

Редовен докторант по професионално направление 4.1. Физически науки – ИОМТ-БАН

Докторант – ИФХ, БАН