Редовен докторант към Фармацевтичен факултет, МУ-София

Във връзка с проект “Малки молекули за антинеопластична терапия” е обявена отворена позиция за редовен докторант по докторска програма “Фармакология” с научни ръководители проф. Момеков и доц. Атанасова.

Необходимо е кандидатът да е семестриално завършил с взети държавни изпити или дипломиран фармацевт.