Директор дирекция „Контрол на околната среда”

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Бургас обявява конкурс за длъжността: Директор дирекция “Контрол на околната среда”.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността

 • Степен на висшето образование – магистър;
 • Професионален опит: 4 години или присъден ранг – III младши ранг;
 • Длъжностно ниво – ръководно ниво 6A;
 • Специфични изиквания за длъжността:
  • Необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността

 • Необходимо е кандидатите да притежават образование в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление „Химически науки“ – специалност „Екология и опазване на околната среда“, или „Технически науки“ с професионално направление с „Инженерна химия“ или „Химични технологии“
 • Задължителна компютърна грамотност: MS Word, Excel, Power Point, Internet;
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
 • Ползване на английски език писмено и говоримо.

Задължения и отговорности

 1. Подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, свързани с неговата компетентност.
 2. Планира, организира, контролира и координира работата на служителите в дирекция “Контрол на околната среда“.
 3. Носи отговорност за изпълнение на задачите от отделите в дирекцията.
 4. Ръководи работата на непосредствено подчинените му служители в дирекция “Контрол на околната среда“ и оказва методическа помощ на експертите в отделите от дирекцията.