Младши експерт – направление “Опазване и контрол чистотата на водите”, д-я КПД

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Регионална инспекция по околната среда и водите обявява конкурс за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – НАПРАВЛЕНИЕ “ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЧИСТОТАТА НА ВОДИТЕ”, ДИРЕКЦИЯ КПД.

Кратко описание на длъжността

 1. Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи опазването чистотата на водите.
 2. Контролира обектите формиращи отпадъчни води, включително пречиствателните станции на населените маста, както и контрол на параметрите и изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадени по реда на Закона за водите и комплексните разрешителни, издадени по реда на ЗООС.
 3. Контролира замърсяването на водни обекти при аварийни ситуации и залпови изпускания.
 4. Поддържа база данни за извършения мониторинг, включително собствен мониторинг на титулярите на издадени разрешителни, за количествените и качествените характеристики на отпадъчните води и за контрол за състоянието на отпадъчните води.
 5. Осъществява контролен мониторинг на отпадъчни води на обектите на територията на РИОСВ-Враца, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители в отпадъчните води и заустващи в повърхностни водни обекти.
 6. Извършва проверки на място по подадени сигнали (писмени или устни) и жалби.
 7. Участва в съвместни проверки с други институции (БДДР-Плевен, РЗИ-Враца, Областна администрация, Общински администрации, МВР и др.) по подадени жалби и сигнали.
 8. Изпълнява и други задачи, възложени от директора, директор дирекция КПД, началник отдел КОС свързани с дейността на инспекцията.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • степен на образование – висше образование – бакалавър;
 • професионален опит – не се изисква;
 • ранг – V младши
 • Специфични изисквания:
  • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
 • Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, които са определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности:
  • предпочитани специалности – технически науки, химически науки и екология;
  • добра компютърна грамотност – Microsoft Office, електронна поща, интернет. Добри познания на нормативната база, свързани със Закон за опазване на околната среда, Закон за водите, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Правилник за устройството и дейността на РИОСВ.

Минимален размер на основната заплата: 780,00 лв.

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила за заплатите в РИОСВ Враца. Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Необходими документи за участие в конкурса

 • Заявление за участие в конкурс – съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
 • Копие от документи за завършена степен на висше образование и допълнителни квалификации;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 • Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • Копия от други документи, по преценка на кандидата.

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСЛ могат да се изтеглят от интернет страницата на РИОСВ Враца.
В последния ден на приема на документи след указания в обявлението час постъпили документи не се завеждат в АИС на РИОСВ Враца.

Документите следва да бъдат представени в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в Център за административно обслужване на РИОСВ Враца на адрес: град Враца, улица „Екзарх Йосиф“ №81 всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Документите за участие се подават от кандидатите лично или чрез упълномощено лице (с пълномощно в съответствие с Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСЛ). При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Документите могат да се подават и по електронен път, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСЛ следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидатите по електронен път на посочените от тях електронни пощи.

С входящ номер и дата се регистрират в АИС на РИОСВ Враца, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.