Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив обявява конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция “Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”.

Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

 • Образование – висше, с образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
 • Професионален опит – 1 година или минимален ранг за заемане на длъжността – V младши ранг.

Специфични изисквания за заемане на длъжността

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността

 • Професионална област – Природни науки – биология, химия, физика, науки за земята;
 • Отлична компютърна грамотност – работа с MS Office, електронна поща и Internet;
  Способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бързи реакции и оперативност на изпълнението;
  Способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
  Отлични комуникативни умения;
  Отлични умения за работа в екип и динамична среда;
  Да притежава свидетелство за управление на МПС, категория В.

Други

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Задължения и отговорности

 1. Участва в държавни приемателни комисии или други касаещи компетенциите на РИОСВ по отношение дейностите с отпадъци.
 2. Извършва анализ и изготвя становища по отношение състоянието на депата за временно съхраняване и последващо третиране на отпадъци и във връзка с изпълнението на мероприятията залегнали в условията по издадените разрешителни за дейности с отпадъци.
 3. Изготвя месечни и годишни справки за дейностите свързани с управлението на отпадъците.
 4. Извършва класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
 5. Изготвя и издава разрешения и регистрационни документи за дейности по третиране на отпадъци, съхраняване оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, събиране, транспортиране и контролира спазването на условията в издадените разрешителни за дейности с отпадъци.
 6. Контролира общински администрации и фирми по изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на ЗООС, ЗУО и подзаконовите нормативни актове при извършване дейностите свързани с образуване, събиране, съхраняване, превоз, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
 7. Прави предложения за налагане на санкции и глоби, съставя актове на виновни юридически и физически лица за извършени нарушения, установява размера на причинените щети.
 8. В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени му от прекия ръководител.

Начин на провеждане на конкурса

 1. Тест, включващ познания, относно професионалната област за длъжността и относно с администрацията, в която е конкурсната длъжност.
 2. Интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС);

Към заявлението се прилагат:

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС, изискуемите документи може да се подават по електронен път, чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението за участие в конкурса по 17,ал. 2 и декларацията по 17, ал. 3,т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.

Срок и място и за подаване на документите за участие

 • Краен срок за подаване на документи: 23.01.2023г. включително.
 • Място за подаване на документите: В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, стая № 5 – Деловодство – всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса, съгласно чл. 21, ал. 4 от НПКПМДС и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив и представяна на информационното табло в сградата на администрацията, на адрес: бул. “Марица” № 122, ет. 2.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата:

Индивидуалният размер на основата заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4, от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите в РИОСВ – Пловдив, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.