Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Минимални изисквания за заемане на длъжността

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите

 • Необходимо е кандидатите да притежават образование в следните области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ с професионално направление: „Химически науки“ – специалност „Химия“, „Биологически науки“ – специалност „Биология“ или „Опазване на околната среда“, „Физически науки“ – специалност „Физика“ или „Технически науки“ с професионално направление „Химични технологии“ – специалност „Химично инженерство“, „Машинно инженерство“ и направление „Биотехнологии“ – специалност „Биотехнологии“;
 • Задължителна компютърна грамотност: MS Office, Internet, електронна поща;
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
 • Познаване на националното законодателство в областта на комплексните разрешителни и относно оценката и управлението на шума в околната среда;
 • Познаване на нормативната уредба на ЕС в областта на комплексните разрешителни и относно оценката и управлението на шума в околната среда;
 • Владеене на английски език.

Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Начин на провеждане на конкурса

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 • Провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • Копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина на български език) или заповед за придобит ранг;
 • Копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такъв;
 • Копие от документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;
 • Копие документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • Копия от други документи, по преценка на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер, дирекция „Административно и информационно обслужване“, отдел „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

Срокът за подаване на документите е до 17:30 часа на 15.05.2023 г.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
• документите по т. 4 може да се подават и по електронен път на официалния електронен адрес на Министерство на околната среда и водите посочен на интернет страницата, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.
• с входящ номер и дата се регистрират в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Описание на длъжността

 1. Участие в разработване и изменение на законови и подзаконови нормативни актове в областта на комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването.
 2. Участие в разработване на методики и други ръководни документи, подпомагащи издаването, прилагането и контрола на комплексните разрешителни.
 3. Подготовка на информация, свързана с докладване на Европейската комисия по прилагането на нормативната уредба по КР.
 4. Поддържане на актуална информация за справочните документи за прилагане на най-добри налични техники (НДНТ) в различни промишлени сектори.
 5. Участие в поддържане на регистъра с данни за издаването, преразглеждането и актуализирането на КР.
 6. Изготвяне на становища по прилагането на други инструменти за опазване на околната среда и засягащи инсталации, за чието изграждане и експлоатация са необходими КР.
 7. Оказване на методическа помощ на ИАОС и РИОСВ по прилагането на изискванията на нормативната уредба по КР.
 8. Участие в обучения в случаи на необходимост от разяснения по прилагането на нормативната уредба по комплексни разрешителни.
 9. Участие в междуведомствени и международни работни групи.
 10. Участие в разработването на проекти на нормативни актове, методики и указания в областта на защита от шум в околната среда.
 11. Изготвяне на отговори на писма и становища във връзка с прилагане на Закона за защита от шум в околната среда, вкл. във връзка с координиране на дейностите по защита от шум в околната среда съвместно със заинтересованите министерства и ведомства.
 12. Координиране на дейността на РИОСВ и РЛ към ИАОС по отношение на промишлените източници на шум чрез оказване на методически указания и участия в семинари.
 13. Координиране и подготовка на докладването към ЕК по Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда.
 14. Участие в ТК 82 към Български институт за стандартизация, във връзка със стандартизирането по шум и вибрации.
 15. Поддържане на актуална информация относно защитата от шум в околната среда на интернет страницата на МОСВ.
 16. Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, ресорния заместник-министър или министъра и свързани с дейността на дирекцията.

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1148 (хиляда сто четиридесет и осем) до 2900 (две хиляди и деветстотин) лева.
Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Лице за контакти: Николай Васев, главен експерт в дирекция СДЧР, телефон 02/940 6329.