Специалист Контрол на качеството и спазване на добри практики

Задължения и отговорности

 1. Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на продукцията и влаганите в нея суровини.
 2. Създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качество на продукцията на предприятието.
 3. Анализира причините за произведената, некачествена, продукция и предлага мерки за отстраняването им.
 4. Контролира внедряването и качеството на нови продукции.
 5. Предлага въвеждането на нови системи за подобряване на качеството на произвежданата продукция.
 6. Подготвя и предоставя месечни доклади за качеството.
 7. Осъществява входящ контрол върху качеството на всички суровини, материали, опаковки и полуфабликати, закупувани от дружеството.
 8. Регистрира и обработва съобразно първичните резултати от контрола в съответните дневници и протоколи.
 9. Следи за появата на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях, коригиращи и превантивни действия.
 10. Докладва пред ръководството, за предприемане на действия, за предотвратяване появата на несъответствия, по отношение на стоки, продукция и персонал.
 11. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
 12. Изпълнява и други задължения по контрол на качеството, свързани с длъжността.

Изисквания

 • Висше образование: микробиология, химия, контрол на храните, технолог мляко и млечни продукти;
 • Опит на такава позиция – минимум 1 година;
 • Опит в прилагането на GMP, HACCP, IFS стандарти;
 • Аналитично мислене и умения за установяване и разрешаване на проблеми;
 • Владеене на английски език – добро работно ниво, ще бъде предимство;
 • Отлични организационни умения и много добра компютърна грамотност.

Предложението

 • Трудов договор, осигуровки и дългосрочна заетост;
 • Пълен 8 часов работен ден
 • Работа в утвърдена компания;
 • Сигурно и редовно заплащане;
 • Социални придобивки;
 • Отлична работна атмосфера и условия на труд;
 • Осигурени зони за почивка и хранене.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка и кратка мотивация – защо кандидатствате за позицията.