Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Институт по обща и неорганична химия при БАН обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“
МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“
Изисквания за допустимост
 1. Кандидати могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните изисквания на БАН за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.
 2. По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след придобиването ѝ.
 3. С предимство ще се класират ПД, които са външни за БАН/ИОНХ бенефициент. В случаите, в които организацията/института от която мигрират, е ВУ или НО от страната, тя трябва да даде съгласие за участие в Програмата, както и да поеме ангажименти за (i) пускане на кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му място и (ii) използване на освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени.
 4. Допуска се назначаването на ПД на допълнителен договор за работа на непълен работен ден в същата организация бенефициент, в която работят.
 5. В този модул задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение в ИОНХ-БАН.

Срок за изпълнение на проектното предложение: до 12 месеца с възможност за продължение, но не повече от общо 24 месеца в периода на изпълнение на Програмата.

Необходими документи за кандидатстване
 • Автобиография
 • Диплома за получена докторска степен и сертификат за владеене на чужд език.
 • Мотивационно писмо, включващо и информация за областта на научни интереси.
 • Подробен проект (до 10стр.), който да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на високо научно ниво, да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Предложението се подава на български и на английски език.
 • Описание на досегашната научна работа на кандидата.
 • Списък с публикации и проекти, в които е участвал.
 • Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития.
 • Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата подкрепено от приемащия научния ръководител/зав. секция/лаб.
 • Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка. Награди или грамоти.
 • Кратка професионална автобиография на научния ръководител от приемащата институция – избрани статии по темата и цитати.

Допустими разходи за подкрепа на постдокторанти (ПД)
 • до 85% за месечно възнаграждение – средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени ПД, така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент ПД, както следва:
  • за новоназначени в организацията бенефициент постдокторанти – не по-ниско от 2000 лв. и не по-високо от 3000 лв. (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател и за допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“)
  • за допълнителни месечни възнаграждения на ПД, служители на организацията – бенефициент – не по-ниско от 400 лв. и не по-високо от 800 лв. (с включени средства за осигуровки за сметка на работодател)
 • до 15% от средствата по проекта могат да се използват за мобилност: за командировки (пътни, дневни и квартирни), теренна работа, заплащане на такси за правоучастие в научни форуми
 • до 25% от средствата по проекта могат да се използват за материали и консумативи, необходими за осъществяване на научните изследвания в приемащата организация – бенефициент
 • При назначаване на ПД от друга държава или от друго населено място от това на организацията бенефициент се отпускат допълнително до 1000 лв. месечно за квартирни разходи.
ВАЖНО
 • Документите за кандидатсване по модул „Постдокторанти“, се подават на хартиен и електронен носител в деловодството на Институт по обща и неорганична химия, адрес: ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 9792560.
 • Документите за пост-докторантски стипендии се подават и на английски език.
 • Документи, които се депозират извън България за участие в Програмата в модул Постдокторанти се изпращат на ел.адрес: <phd_program2@cu.bas.bg> като изрично предварително е установена връзка със звеното , в което ще се осъществи проекта.
 • Срок за подаване на документите е 30.09.2022 г.