ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Извършва необходимите проби и контроли с цел анализиране на високо качество на готовата продукция според нормативните изисквания. Извършва ежедневни дейности по проверка на продуктите в процеса на производство и крайните продукти.

Задължения и отговорности

 1. Извършва пробонабирането на необходимия вид и брой проби за анализ.
 2. Анализира съгласно определената честота тестваните физико-химични показатели: на подаваната сурова вода, на етап – вода след предвидени обработки, на бутилирана вода, на бутилирани напитки, в съответствие с приложимите Инструкции за работа. Сигнализира и дава указания за корективни действия при установени отклонения.
 3. Извършва микробиологичен контрол на тестваните микробиологични показатели, в определените точки за контрол (повърхности и съоръжения, персонал, готов продукт) и съгласно определената честота, в съответствие с приложимите Инструкции за работа. Сигнализира и дава указания за корективни действия при установени отклонения.
 4. Документира резултатите от извършваните анализи в определените форми за водене на записи, изготвя обобщаващи отчети и протоколи ревизиращи динамиката на анализираните показатели, които докладва към Ръководител лаборатория.
 5. Контролира спазването от производствения персонал на приложимите санитарно-хигиенни изисквания. Сигнализира и дава указания за корективни действия при установени отклонения
 6. Следи за наличието и достатъчната обезпеченост с реактиви, хранителни среди и необходимите консумативи за извършваните видове анализи. Информира Ръководител лаборатория за навременната им заявка. Подготвя необходимия набор от стерилна стъклария и стерилизирани хранителни среди, съобразно нуждите на планираните микробиологични анализи.
 7. Извършва съгласно определената честота вътрешните калибрации и проверки на лабораторното оборудване, в съответствие с предоставените за целта Инструкциите за работа. Документира получените резултати.
 8. Носи материална отговорност, относно състоянието и количеството на зачисленото му лабораторно оборудване и инструментариум, за нуждите на изпълняваните длъжностни задължения.

Изисквания

 • Средно специално образование: ХВП, Химия, Биология, Екология, Медицина;
 • Добра компютърна грамотност – работа с MS Office;
 • Опит или стаж по специалността ще е предимство;
 • Отговорност, дисциплинираност и работна етика;
 • Лична мотивация и желание за работа в екип.

Предложението

 • Работа в компания – лидер в своя сегмент;
 • Отлична работна среда;
 • Колеги професионалисти;
 • Коректност и прозрачност в трудовите отношения;
 • Допълнително здравно осигуряване.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография