Лаборант – Химическа лаборатория

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Месторабота:

Казанлък

Задължения и отговорности

 1. Извършва предписаните по технология измервания, изпитания и други видове лабораторни изследвания на материали и готова продукция – за определяне съответствието им с нормите, установени в стандартите и технологичната документация.
 2. Използва достъпните за наличната апаратура методи и способи за определяне на химическите свойства на готовите изделия и на нанесените покрития.
 3. Отговаря за своевременното и качествено извършване на възложените му изследвания, измервания и анализи съобразно изискванията на стандартите и технологията.
 4. Отговаря с подписа си за съставените от него протоколи и анализи на извършваните изследвания и измервания на химическите параметри на суровините, материалите и готовата продукция.
 5. Носи отговорност за дадените заключения относно качествата и химическите свойства на материалите.
 6. Отговаря за опазването, поддържането и правилното използване на контролно-измервателната и аналитична апаратура, химикали и реактиви.

Изисквания

 • Завършено висше образование;
 • Професионален опит: най-малко 1 г. като лаборант или химик в същата или сродна дейност;
 • Владеене на английски език;
 • Умения за работа с компютър – Microsoft Office;
 • Умения за работа с лабораторен софтуер;
 • Способност за работа в екип, коректност и толерантност, да не допуска конфликти на работното място;
 • Висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография