Главен експерт в отдел “Координация на регионални лаборатории”

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Изпълнителна агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Координация на регионални лаборатории” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“.

Месторабота:

София

Задължения и отговорности

 1. Събиране и анализиране на информацията и обобщава заявките на лабораториите, във връзка с необходимостта от снабдяването им с химикали, стъклария и консумативи, които са от съществено значение за изпълнение на мониторинговите програми.
 2. Изготвяне на техническите спецификации и определяне необходимите изискванията, към доставките на химикали, стъклария и консумативи, въз основа на обобщените заявки от лабораториите.
 3. Познаване и стриктно спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки.
 4. Познаване и прилагане на изискванията, произтичащи от акредитацията на лабораторията и залегнали във функциониращата система по качеството, които следва да се вземат предвид при изготвянето на необходимите документи, свързани с доставката на задължителните материали и сервизното обслужване на наличната апаратура.
 5. Участие в подготовката и изпълнението на международни проекти, финансирани от двустранни и многостранни програми, програми и фондове на ЕС, в т.ч. Кохезионен фонд, Структурни фондове, Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и други донорски инициативи.
 6. Контрол за навременно и качествено изпълнение на доставките и услугите, предмет на договор, сключен след проведена процедура, съгласно изискванията на ЗОП.
 7. Събиране, окомплектоване и архивиране на документите, създадени и/или получени при изпълнение на конкретно поставени задачи.
 8. Изготвяне на докладни записки, становища и заявки във връзка с дейността на дирекцията/ отдела.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • Ранг – IV младши или професионален опит – 3 години;
 • Правоотношение – служебно.

Допълнителни умения и квалификации

 • Ползване на английски език;
 • Предпочитана област на висше образование – „Природни науки, математика и инфораматика“, „Технически науки“, “Социални, стопански и правни науки”.

Минимален размер на основната заплата: 760 лв.

Размерът на основна заплата за длъжността главен експерт в отдел „Координация на регионални лаборатории”, главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“, се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Начин за провеждане на конкурса

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • Интервю с кандидатите.

Място и срок за подаване на документите

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник на адрес: гр. София„Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406463 и 02/9406423, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срок за подаване на документите: Документите се подават в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата.

Краен срок за подаване на документи – 25.08.2022 г.

Допускане до участие в конкурса

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 и на интернет страницата на ИАОС.