Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД е българска фирма с предмет на дейност управление на отпадъците, комплексни разрешителни, насоки относно законодателството в областта на химикалите, планове и програми. Във връзка с разширяване на дейността си, търси да назначи Експерт Води.

Месторабота: Бургас

Задължения и отговорности
 • Изготвя необходимите документи за издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на воден обект, съгласно изискванията на Закона за водите, подзаконовите нормативни актове и в съответствие с целите и мерките за повърхностните и подземните водни тела в ПУРБ.
 • Изготвя необходимите документи за продължаване срока на действие, изменение, прекратяване или отнемане на действащи разрешителни по Закона заводите;
 • Изготвя и окомплектова необходимите документи за провеждане на процедури при определяне на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или минерални води;
 • Изготвя планове, програми, модели, експертни анализи, становища, доклади и отчети във връзка с процедури по ЗООС, ЗВ и др.;
 • Изготвя информация по част „Води“ в преценки и доклади при съгласуване на инвестиционни предложения по глава шества от ЗООС.

Изисквания
 • необходимо е кандидатите да притежават висше образование в една от следните области и професионални направления: – Хидрология, Пречистване на води или ВиК мрежи и съоръжения; – Химия, Биология или управление на водите;
 • трудов стаж – мин. 1 година по някоя от изброените специалности;
 • шофьорска книжка;
 • задължителна компютърна грамотност: ползване на МS Office, програмни продукти за електронна поща, работа с правно-информационни системи;
 • познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда;
 • много добро познаване на ПУРБ и ПУРН;
 • умения за работа в екип, инициативност, оперативност, добри комуникативни умения;
 • владеене на английски или немски език (предимство).

Предложението
 • Отлични условия за работа и екип;
 • Широко поле на изява, възможности за развитие и доказване;
 • Динамична и отговорна работа;
 • Конкурентно възнаграждение (ТД + фиксирани бонуси).

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на посочените изисквания, кандидатствайте за позицията с актуална автобиография на имейл: info@multi-ecoconsult.com