Задължения и отговорности

 1. Познаване и прилагане на законодателството, стандартите и нормативните уредби, касаещи дейностите свързани с екология – опазване на околната среда и използване на природните ресурси.
 2. Да познава методите за провеждане на екологичен мониторинг.
 3. Да контролира спазването на действащото законодателство в областта на опазване на околната среда и за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота и здравето на работещите.
 4. Участва в провежданите дейности по предотвратяване на замърсяване на околната среда, изхвърляне на вредни вещества в атмосферата, намаляване на технологичните отпадъци.
 5. Контролира състоянието на околната среда, където е разположено предприятието и следи спазването на екологическите стандарти и норми
 6. Проследява и постига екологичните цели и предлага решения за подобрения по тях.
 7. Участва в имплементиране и мониторинг на програми за подобряване на околната среда и коригиращи действия (планове).
 8. Съдейства на ръководител звено ЗБР в ефективното внедряване и усъвършенстване на Системата за управление на околната среда и участва в подготовката и по време на вътрешни и външни одити по околна среда.
 9. Отговаря за управление и мониторинг на отпадъци и емисии.
 10. Оказва съдействие при проверки от контролни органи.
 11. Изпълнява и други задачи свързани с опазване на околната среда.

Изисквания

 • Висше образование специалност Екология, Химия или Опазване на Околната среда. Специализации в областта на мониторинг на околната среда са предимство;
 • Опит като специалист по опазване на околната среда минимум 1 год.;
 • Опит в обучения и кампании по околна среда;
 • Свободно използване на MS Office, – Excel, Word и Power Point;
 • Владеене на английски език писмено и говоримо;
 • Опит в изготвяне на отчети по околна среда и управление на химичните вещества при спазване на Нормативната уредба;
 • Опит с ISO 14001 и регламент на ЕС за околната среда и химични вещества, включително REACH, ROHS, WEEE е предимство.

Предложението

 • 13-та заплата;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване ;
 • Осигурен транспорт;
 • Финансова помощ при релокация;
 • Допълнителни бонуси.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография