Верификатор на емисии на парникови газове

Задължения и отговорности

 1. Да води и управлява верификационния процес.
 2. Да контролира спазването на договорения обхват на верификацията.
 3. Да решава спорни въпроси, свързани с верификацията.
 4. Да ръководи изготвянето на верификационен доклад.
 5. Да ръководи съставянето на верификационната документация, включително работни документи, доказателства и препоръки.

 • Завършено висше образование по екология, химия или друга релевантна специалност;
 • Познаване на законодателството в областта на околната среда, по-специално ЗООС, Закона за ограничаване на измененията на климата (ЗОИК) и наредбите, приети на основание чл. 5 от ЗОИК;
 • Познаване на законодателството на Европейския съюз, регулиращо търговията с емисии на парникови газове, включително Директива 2003/87/ЕС, въвеждаща схема за търговия с емисии, Директива 2004/101/ЕС, допълваща Директива 2003/87/ЕС на базата на проекти и Решението за мониторинг и докладване;
 • Познаване на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 601/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
 • Познаване на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 600/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2012 година относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
 • Знания относно задълженията на Република България по Протокола от Киото, по международни договори, както и като цяло относно правилата и механизмите на търговията с емисии на парникови газове;
 • Знания относно системи и практики за осигуряване и контрол на качеството.

Предложението

 • Конкурентно за бранша трудово възнаграждение;
 • Постоянен и дългосрочен ангажимент;
 • Работа в динамична среда на пълен работен ден.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография