Технолог на смяна – фитохимично производство

За  “Завод за твърди лекарствени форми, фитохимични и синтетични продукти”  – гр. Казанлък, Софарма АД търси да назначи Технолог на смяна – фитохимично производство.

Задължения и отговорности

 1. Организира, ръководи и контролира дейностите във всички производствени сектори за производство на фитохимични продукти по време на смяна.
 2. Отговаря за технологичната дисциплина и правилно протичане на технологичните процеси в цеха.
 3. Отговаря за качеството на произведената продукция.
 4. Контролира спазването на изискванията на Добрата производствена практика, СОП и работните инструкции, касаещи дейността.
 5. Контролира правилното попълване на дневници, партидни досиета, протоколи и др. производствени документи, вкл. и своевременното регистриране на всяка извършена операция.
 6. Контролира спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност, техническите правила и норми за конкретното производството и др.

Изисквания

 • Висше образование – химико-технологичен профил;
 • Познания  в областта на химия, процеси и апарати, компютърна грамотност;
 • Възможност за работа на трисменен режим.

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография