Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Отговаря на искания за информация и документи като осигурява високо ниво на обслужване и поверителност.
 2. Подпомага работните процеси в отдела.
 3. Подготвя и предава в окончателен вид кореспонденция и документи.
 4. Записва, обработва, подрежда, класифицира и попълва специфична за отдела информация.
 5. Управлява документи в електронен и хартиен вид (списъци с данни, поща, набор от текстове фотокопиране, сканиране, картотекиране и архивиране).
 6. Отговаря на телефонни и/или електронни запитвания и ги препраща към компетентните лица.
 7. Отговаря за поддържането на актуални технически спецификации, технически досиета, файлове с образци, свързани с производствената област, за която отговаря, в базата данни на компанията STS SharePoint.
 8. Управлява разпространението на контролираните копия на документацията на СУК в рамките на организацията. Отговаря за навременното приключване и разпространение на новите версии. Поддържa архив на отпадналите версии в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила.
 9. Отговаря за навременното изпълнение на задачите, възложени от системите за контрол на промените , коригиращи и превантивни действия и вътрешни несъответствия.
 10. Превежда на български/английски език вътрешната документация.
 11. Предлага действия за непрекъснато подобрение на процесите, в рамките на управлението на документацията по качеството.

Изисквания

 • Бакалавърска степен по биология, химия, или инженерни науки;
 • Умения и боравене с операционни системи (Word; Excel etc.);
 • Опит в работа с Системи по качеството и Вътрешен контрол е предимство;
 • Познания по английски език.

Предложението

 • Адекватно заплащане;
 • Транспорт;
 • Гъвкаво работно време;
 • Социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография