Старши експерт в АМ, отдел ИПСХВГ, дирекция ЦМЛ, ЦМУ

Агенция “Митници” обявява конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „старши експерт в Агенция „Митници“, отдел ,,Изследване на промишлени стоки, химически вещества и горива“, дирекция ,,Централна митническа лаборатория“, Централно митническо управление.

Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията

 1. Изготвя лабораторни експертизи на ограничена група от обхвата на продуктите, които се изследват в отдела.
 2. Извършва лабораторни анализи със сложна аналитична апаратура и с общо лабораторно оборудване в отдела в т.ч. обработва резултати, оформя тяхната интерпретация.
 3. Участва в изготвянето на научни доклади и ги представя на специализирани форуми.
 4. Разработва предложения за решаване на отделни въпроси, свързани с функциите на отдела; изучава вътрешния и чужд опит и теорията в своята област.
 5. Проучва и анализира прилаганите нормативни и други актове в областта на неговата дейност.
 6. Участва в изработването на методически указания и дава експертни становища за проекти на нормативни и други актове.
 7. Участва самостоятелно, при спазване на дадените му указания, във ведомствени и междуведомствени работни групи, комисии, съвети и др.
 8. Участва при въвеждането на нови лабораторни методи за изпитване.
 9. Участва в изследователска работа във връзка с решаването на специфичен проблем.
 10. Обучава новопостъпили и други служители в дирекцията.
 11. Прилага оперативните и аналитични процедури съгласно системата за управление в лабораторията.
 12. Познава и прилага функционалностите за въвеждане на данни на лабораторната система за управление на информацията.
 13. След съответно обучение извършва вътрешни одити по системата за управление; разработва предложения за решения на проблеми и участва в изработването на указани.
 14. Участва в разработването на проекти на нормативни и други актове, становища, отговори, писма и др. в съответната област и удостоверява с подпис тяхната правилност.
 15. При установяване на недостатъци и слабости, възникнали в процеса на управление на дейността, своевременно информира ръководителя си.
 16. Изучава вътрешния и чужд опит и теория в своята област; анализира нормативните и другите актове в областта на неговата дейност и при необходимост дава мнение за тяхното усъвършенстване.
 17. Усъвършенства постоянно професионалната си квалификация; познава и спазва Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Кодекса за поведение на митническия служител.
 18. Спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана информация.
 19. Извършва и други дейности и задачи, възложени с вътрешноадминистративен акт от непосредствен или висшестоящ ръководител.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност се определя в рамките на минималния и максимален размер на основната месечна заплата, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 730 лв. до 2900 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите на Агенция „Митници“.

Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите за заемане на длъжността

 • Образование: висше;
 • Минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • Професионален опит: две години в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в настоящата длъжностна характеристика или IV младши ранг.

Специфични изисквания

Да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

 • Професионална област: : област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ с професионални направления „Химически науки“ и „Биологически науки“; област на висше образование „Технически науки“ с професионални направления „Химически технологии“ и „Биотехнологии“;
 • Компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта;
 • Ползване/ владеене на чужд език; поне един от следните езици – английски, френски или немски език;
 • Комуникативни и административни умения;
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Брой работни места, за които е обявен конкурса: 1.

Начин на провеждане на конкурса

 • Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • Изследване за професионална и психологическа пригодност , съгласно Наредба № Н-1 от 03.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“: тест за интегритет. Кандидатите, които след извършване на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до следващия заключителен етап;
 • Интервю.

Необходимите документи за участие в конкурса

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации; дипломи, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 28 от 05.04.2019 г.; Забележка: ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти (регистърът съдържа данни само за завършилите след 1 януари 2012 г.) в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина);
 • Уведомление за поверителност ведно с декларация.

Адрес, електронна поща и срок за подаване на документите

Документите следва да бъдат представени в срок до 29.09.2022 г. включително, по един от следните начини:

 • Лично от кандидата или чрез пълномощник, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в деловодството на Централното митническо управление на Агенция „Митници” на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47; телефон за контакти: 02/9859 4048;
 • По електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Агенция „Митници”.