СПЕЦИАЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ в отдел „Развитие и внедряване“

Задължения и отговорности

 1. Изготвя и своевременно актуализира Информационни листове за безопасност (MSDS), на български и английски език, съгласно приложимото европейско законодателство (CLP, REACH).
 2. Поддържа актуална база данни с Информационни листове за безопасност на техническите вещества и продуктите за растителна защита.
 3. Изготвя на английски език необходимата документация за регистрационния процес на продуктите за растителна защита, произвеждани и внасяни от Агрия АД: композиционни състави, технически спесификации, сертификати за анализ,  доклади от физико-химични изследвания, аналитични доклади, описание на производствени процеси и др.
 4. Изготвя и подава нотификации (PCN) към националните центрове по токсикология, чрез портала на Европейската агенция по химикали (ECHA).
 5. Изготвя и актуализира в IUCLID  регистрационни досиета на химични вещества, съгласно регламент REACH.
 6. Участва в дейностите на отдел “Развитие и внедряване“, свързани с прилагането на стандартите по Интегрираната система на управление на Агрия АД – ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и др.

Изисквания

 • Висше образование (магистър, бакалавър) –  химия, фармация, биология, биотехнологии или друго релевантно; 
 • Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност: отлично владеене на основен пакет офис приложения;
  Прецизност и точност; способност за задълбочаване в конкретни задачи;
 • Умение за самоорганизиране и приоритизиране на задачи; експедитивност и ефективност при разпределяне на времето;
 • Способност за предлагане на нови идеи и решения;
 • Положителна нагласа към работата; умения за работа с хора, като част от работата в екип.
 • Отговорност, дисциплина и самодисциплина.

Необходими документи за кандидатстване

 • Отлични условия на труд;
 • Конкурентно стартово възнаграждение;
 • Бонуси в зависимост от индивидуалните постижения;
 • Ваучери за храна;
 • Безплатна почивна база за служители и техните семейства;
 • Безплатен служебен транспорт;
 • Безплатен годишен медицински преглед и пакет изследвания;
 • Еднократна финансова помощ при раждане на дете;
 • Възможност за дългосрочно професионално развитие

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна професионална автобиография