Редовен и задочен докторант по докторска програма „Неорганична химия“

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовен и задочен докторант за учебната 2022-2023 г. по докторска програма „Неорганична химия“, професионално направление 4.2. „Химически науки“

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на ИОНХ – БАН.

За справки – ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 9792560.

Необходими документи за кандидатстване

  1. Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография.
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
  5. Медицинско свидетелство.
  6. Свидетeлство за съдимост.
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б,

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

  • по специалността от 05 до 09.12.2022 година,
  • по чужди езици от 12 до 16.12.2022 година.

Изисквания

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Настоящата дисертация ще е насочена към електродни материали за натриево-йонни батерии и ще се реализира в Лаборатория “Интерметалиди и интеркалационни съединения” на ИОНХ-БАН в рамките на проект CARiM по Национална научна програма ВИХРЕН. Необходимостта от провеждането на докторантурата се обуславя от актуалността на тематиката, попадаща в приоритетната област за България “Нисковъглеродна енергия за бита и транспорта”. Лабораторията разполага със съвременно оборудване подходящо за провеждането на неорганичен синтез, структурно и електрохимично охарактеризиране на материалите, както и необходимите за това финансови условия. Също така се предлага електронен достъп до специализирана литература. В Института има действащ Семинар по неорганично материалознание. Не на последно място, докторантът ще получава ежемесечно допълнително финансиране и ще има възможност да провежда част от изследванията във водещи Европейски лаборатории.

Начало на докторантурата – 01.01.2023 г.

Стипендия на редовен докторант 1000 лв. с възможности за допълнително финансово стимулиране, участие в научни проекти, участие в програма на МОН за подпомагане на млади учени, участие в програми Еразъм и др.

За повече информация: 029793915, проф. д-р Радостина Стоянова