Отговорник прием проби/ рецепция

Месторабота:

София

Задължения и отговорности

 1. Приемане и регистрация на проби от храни и и елементи на околната среда в системата на Юрофинс.
 2. Опаковане и изпращане на проби до мрежата на Юрофинс извън България, включително регистриране им и предаване на куриери.
 3. Проследяване на статуса на пробите/пратките, изпълнени в лабораториите на Групата извън България.
 4. Ежедневно проследяване на прогреса на аналитичните отчети в системата на Юрофинс, в това число комуникация по електронна поща и телефон с вътрешни контрагенти – лаборатории.
 5. Регистриране на пълната фирмена документация – входяща и изходяща, в това число всички фактури и кодирането им съгласно фирмените правила.
 6. Проследяване статуса на получените фактури до кодирането им и изпращането им към счетоводен отдел.
 7. Организира вземането на пратките чрез куриери, извън собствения транспорт, които се заявяват на куриери за вземане в България.
 8. Други административни задачи, свързани с функционирането на компанията.

Организационни връзки и взаимоотношения

 1. Длъжността е пряко подчинена на Ръководител лаборатория.
 2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки с всички нива служители в компанията, както и с други лаборатории на Юрофинс.

Необходима компетентност за изпълнение на длъжността

 1. Умения за работа с хора и документи.
 2. Организираност и пунктуалност.
 3. Спазване на фирмената етика.
 4. Разбиране на вътрешноорганизационните процеси и документи, свързани с дейността.
 5. Разбиране на изискванията на външните контрагенти и организации, в това число публични организации по отношение на документите, генерирани от компанията.
 6. Работа с компютърните и други автоматизирани системи на Eurofins.

Изисквания

 1. Образование: Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. За значително предимство се счита профилирането по една от посочените специалности: химия, биология, биотехнологии, екология, хранителни технологии.
 2. Друга квалификация: Средно ниво компютърна грамотност (напреднал потребител) с ползване на пакет офис приложения и специализиран софтуер; Работно ниво английски (B2), писмено и говоримо.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография