Младши експерт в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност…

Лаборант, отговорник по качеството в пътна лаборатория

Пътна лаборатория в Асфалтова база с. Семчиново търси да назначи лаборант. Задължения и отговорности Взема технически проби и образци за извършване на пресевен анализ на произведените асфалтови смеси и…

Медицински представител

Ведра Интернешънъл АД търси да назначи Медицински представител за регион Пловдив. Задължения и отговорности Посещения на ОПЛ и специалисти в съответния регион с цел представяне на продуктите от портфолиото…

Ръководител участък

„К Ботаника“ ЕООД търси да назначи за производствената си база в с. Хотница ръководител участък. Задължения и отговорности Ръководи дейността на участък, съобразно утвърдения производствен план. Контролира своевременното снабдяване…

Лаборант

„К Ботаника“ ЕООД търси да назначи за производствената си база в с. Хотница лаборант. Задължения и отговорности Извършва входящ контрол на суровини и материали, изисква сертификати и свидетелства. Подготвя…

Медицински представител

Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за София и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари и…

Старши експерт

Регионална здравна инспекция – Варна търси да назначи старши експерт в отдел „Радиационен контрол” към дирекция „Обществено здраве”. Изисквания за заемане на длъжността Завършено висше образование с ОКС „Бакалавър…

Медицински представител

Лаборатории Synevo са част от семейството на Medicover – водещ международен доставчик на здравни и диагностични услуги. Medicover оперира в Европа над 25 години и предоставя диагностични услуги в…

Отговорник по качество

Дунавлаб ООД е с предмет на дейност извършване на лабораторни анализи с цел установяване безопасността и качеството на храните. Във връзка с увеличаване обема на дейност, компанията предлага работа…

Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти

Медитрайл Интернешънълс EООД, с предмет на дейност клинични проучвания, търси да присъедини към екипа си специалист на позицията Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти. Задължения и…