Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-176/27.07.2023 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността Младши експерт – контрол в дирекция „Контрол”` в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, изнесено работно място – Хасково, място на работа – Хасково.

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове

 • Степен на образование – проф. бакалавър;
 • Професионален опит – не се изисква;
  И/или ранг – V младши;
 • Специалност – Водоснабдяване и канализация /В и К/, Хидротехническо строителство /ХТС/, Хидромелиоративно строителство /ХМС/, Хидрогеология и инженерна геология, инж. химия и др. инженерни специалности, Биология и химия, Биотехнологии, Агробиотехнологии;
 • Допълнителни изисквания – умения за работа с компютър и ползване на MS office, Internet, свидетелство за управление на МПС.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса

 • Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
  Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; свидетелство за управление на МПС
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /при наличие на такъв/.

Начинът на провеждане на конкурса е: решаване на тест и интервю

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в Центъра за административно обслужване на Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. Документите може да бъдат подавани и по електронен път на ел. адрес, посочен в обявлението за конкурсната длъжност, качено в секция “Конкурси” на интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. За информация – Гл. експерт “ЧР”, тел. 032/60-47-32.

Краен срок за подаване на документите – 07.08.2023 г. включително.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на табло в Центъра за административно обслужване на Басейнова дирекция ИБР, както и на Интернет страницата на Басейнова дирекция ИБР

Кратко описание на длъжността

 1. Контролира изпълнението на условията по издадени разрешителни по Закона за водите /ЗВ/ и Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, състоянието на подземните и повърхностните води и водни обекти, водностопанските системи, съоръженията за използване на подземни и повърхностни води и спазването на забраните и ограниченията в СОЗ на водоизточниците за питейни води. Участва в междуведомствени комисии, извършва проверки за установяване състоянието и проводимостта на речните легла.

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1000,00 лв. до 1150,00 лв., като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и професионалния опит на кандидата.
Индивидуалната основна месечна заплата се определя в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво /за длъжността Младши експерт – 22, Експертно ниво 7/ и степен на основната месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите в държавната администрация.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.