Лабораторен специалист – пробовземане

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите си, откриваме ново свободно работно място за позицията „Лабораторен специалист – пробовземане“.

Специфични условия на позицията

 • Работа по график включително събота, неделя и празнични дни;
 • Пет дневна работна седмица по предварително изготвен месечен график; 
 • Осем часов работен ден с работно време 7:30–16:00 часа; 
 • Във връзка с изпълнение на служебните задължения се вземат проби и посещават:
  • Обществени и частни обекти в гр. София (по предварителен график); 
  • Обслужващи резервоари за питейни води в гр. София и в подножието на Природен парк Витоша; 
  • Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево, ПСПВ Пасарел, МПСПВ Витоша– в природен парк Витоша, ПСПВ Мала Църква – в природен парк Рила);
  • Пречиствателни станции за отпадъчни води – СПСОВ Кубратово и ЛПСОВ Войнеговци;
  • Клиенти на компанията, заявили лабораторна услуга в рамките на страната (командироване);
  • Сезонно се посещават подземни водоизточници в Природен парк Витоша
  • Сезонно се посещават повърхностни водоизточници (яз. Искър, яз. Бели Искър и реки в Природен парк Рила);
 • Осигурен служебен автомобил;
 • Работи се с портативни средства за измерване на свободен хлор (спектрофотометрично); рН; разтворен кислород, мътност, електропроводимост.

Задължения и отговорности

 1. Извършва вземане на проби от питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води и утайки.
 2. Осъществява необходимите полеви изпитвания (измервания на показатели за качество на водата на място при пробовземане).
 3. Участва при изготвянето и поддържането на документацията, засягаща процеса на пробовземане.
 4. Води записи от извършените дейности в съответните формуляри по качество.
 5. Подсигурява се с необходимите брой и вид съдове за вземане на проби и осигурява санитарен резерв от същите.
 6. Извършва консервиране на проби с химични агенти.
 7. Отговаря за контролираното унищожаване на контролни извадки.
 8. Поддържа и проверява използваните технически средства.
 9. Работи с информационна система за лабораторен мениджмънт.

Изисквания

 • Завършено средно или висше образование в областта на: Химия, Екология или Биотехнология;
 • Активен шофьор с шофьорска книжка, минимум категория В;
 • Задължително изискване е кандидатът да не е алергичен към химикали и микробиологични среди;
 • Добре развити комуникативни умения;
 • Способност за ефективна работа в екип;
 • Умения за работа с MS Office;
 • Предимства:
  • Познаванe на стандарта за акредитация на лаборатории за изпитване БДС EN ISO/IEC 17025;
  • Опит с физикохимични и/или биологични методи за анализ на води;
  • Развити умения за водене на документация.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография