Лабораторен специалист – пробовземане

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите си, откриваме ново свободно работно място за позицията „Лабораторен специалист – пробовземане“.

Обявената позиция е в Лабораторния Изпитвателен Комплекс (ЛИК) на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, повърхностната, подземната и отпадъчната вода, както и на утайките. ЛИК работи с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES, газов хроматограф, GC-MS/MS, TOC анализатор), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Задължения и отговорности

 1. Извършва вземане на проби от питейни, повърхностни, подземни и отпадъчни води и утайки.
 2. Осъществява необходимите полеви изпитвания (измервания на показатели за качество на водата на място при пробовземане).
 3. Участва при изготвянето и поддържането на документацията, засягаща процеса на пробовземане.
 4. Води записи от извършените дейности в съответните формуляри по качество.
 5. Подсигурява се с необходимите брой и вид съдове за вземане на проби и осигурява санитарен резерв от същите.
 6. Извършва консервиране на проби с химични агенти.
 7. Отговаря за контролираното унищожаване на контролни извадки.
 8. Поддържа и проверява използваните технически средства.
 9. Работи с информационна система за лабораторен мениджмънт.

Изисквания

 • Завършено средно или висше образование в областта на: Химия, Екология или Биотехнология;
 • Активен шофьор с шофьорска книжка, минимум категория В;
 • Задължително изискване е кандидатът да не е алергичен към химикали и микробиологични среди;
 • Добре развити комуникативни умения;
 • Способност за ефективна работа в екип;
 • Умения за работа с MS Office;
 • Предимства:
  • Познаванe на стандарта за акредитация на лаборатории за изпитване БДС EN ISO/IEC 17025;
  • Опит с физикохимични и/или биологични методи за анализ на води;
  • Развити умения за водене на документация.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография