Лабораторен специалист – класически методи

С цел поддържане на високото качество на услугите, компанията обявява свободна позиция за длъжността: “Лабораторен специалист – класически методи”

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. Работи се с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Задължения и отговорности

 1. Извършва изпитвания на постъпилите в съответния сектор на ЛИК проби.
 2. Валидира и верифицира аналитични методи, калибрира измервателни инструменти.
 3. Осигурява проследимост на резултатите от изпитване, използвайки информационната система за лабораторен мениджмънт.
 4. Докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им.
 5. Подписва протоколите от изпитване по отношение на извършените анализи.
 6. Води стриктно записи, попълвайки приложимите формуляри по качеството на ЛИК.
 7. Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на процесите в лабораторния комплекс.

Изисквания

 • Висше образование – специалности Химия, Екология, Биотехнологии, Екохимия, Инженерна химия;
 • Умения за работа с физикохимични и/или биологични методи за анализ;
 • Опит в акредитирана лаборатория или лаборатория, работеща съгласно GPL;
 • Развити умения за работа с Word, Excel и Internet;
 • Добър (технически) английски език;
 • Способност за ефективна комуникация и работа в екип.

Ще се разглеждат с предимство кандидати, преминали обучение по:
 • Стандарт за акредитация на лаборатории за изпитване БДС EN ISO/IEC 17025;
 • Валидиране на методи за изпитване;
 • Осигуряване на метрологична проследимост на измерването.

Компанията търси мотивирани хора, които:

 • Желаят да работят в модерна лаборатория с високи стандарти;
 • Имат желание да участват в разработване на нови методи;
 • Търсят възможности за професионално развитие и се стремят към достигане на висока експертиза в областта;
 • Обичат да работят в динамична среда и приятелска атмосфера.

Предложението

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография