Лабораторен специалист – инструментални методи /по заместване/

С цел поддържане на високото качество на услугите си, компанията обявява свободна позиция по заместване за длъжността “Лабораторен специалист – инструментални методи”.

Обявената позиция е към Лабораторен Изпитвателен Комплекс /ЛИК/ на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, отпадъчната вода и утайките, получени от процесите на пречистване. Работи се с най-съвременната техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES,ICP-MS, GC, GC-MS/MS, TOC анализатор, Ion Chromatograph), както и с класически методи за анализ.

Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Задължения и отговорности

 1. Изпитва, постъпилите в съответния сектор на ЛИК, проби чрез класически и инструментални методи за анализ.
 2. Осигурява проследимост на резултатите от изпитване, използвайки информационната система за лабораторен мениджмънт.
 3. Извършва експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на процесите в лабораторния комплекс.
 4. Валидира и верифицира аналитични методи, калибрира измервателни инструменти.
 5. Води стриктно записи и докладва аналитичните резултати незабавно след получаването им.
 6. Подписва протоколите от изпитване по отношение на извършените анализи.
 7. Участва при провеждане на мониторинг на персонала, междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност.

Изисквания към кандидатите

 • Висше образование в областта на химията – дисциплини Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Биотехнологии, Екохимия или Инженерна химия;
 • Отлични аналитични знания и умения по отношение на инструменталните анализи;
 • Способност за работа с инструментални лабораторни апарати (ICP-OES; GC-FID; GC-MS/MS; ICP-MS);
 • Опит в работата с хроматографски и масспектрометрични методи за анализ ще се счита за предимство;
 • Умения за извършване на мониторинг и контрол;
 • Използване на технически английски език;
 • Способност за ефективна работа в екип и комуникация;
 • Желание за работа в модерна лаборатория с високи стандарти и за участие в разработване на нови методи;
 • Желание за професионално развитие и стремеж към достигане на висока експертиза в областта;
 • Положителна нагласа за работа в динамична среда и приятелска атмосфера.

Предложението

 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Привлекателен социален пакет.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография