Лаборант за пътно-строителна лаборатория

Задължения и отговорности

 1. Извършва производствен контрол чрез физико-химични изпитвания и замервания на определени технологични параметри, с честота в съответствие със заложената в контролните планове и технологични инструкции.
 2. Подготвя образци за изпитване според изискванията на стандартите и вътрешно-фирмените регламенти.
 3. Отразява всички резултати при провеждане на пробите и анализите в утвърдени лабораторни формуляри.
 4. Окомплектова тестовите образци с протоколи с данни от изпитванията.
 5. Познава принципите на работа на лабораторната апаратура и да може да ги прилага.
 6. Следи за правилното функциониране и своевременно почистване на лабораторната апаратура.
 7. Следи наличности на химически реактиви /суровини и материали/ в лабораторията.
 8. Отговаря за качественото и в срок извършване на анализи и изпитвания.
 9. Поддържа архива на лабораторните записи от физико-химични изпитвания и замервания, от проверка на тестово оборудване, за клиентски изисквания и вътрешно-фирмени стандарти.

Изисквания

 • Висше химическо образование, степен Бакалавър / Магистър или завършено средно специално химическо образование;
 • Професионалният опит като Лаборант в аналитична лаборатория е предимство;
 • Компютърна грамотност.

Предложението

 • Заплащане по договаряне;
 • Ваучери за храна.