Месторабота:

Костинброд

Задължения и отговорности

 1. Извършва входящ контрол на суровини и материали, изисква сертификати и свидетелства.
 2. Осъществява текущ контрол на производствения процес, като не допуска отклонение в параметрите на готовия продукт спрямо стандарта.
 3. Извършва анализи на готов продукт и издава сертификати за качество.
 4. Извършва периодични лабораторни анализи и тестове на качествените показатели, калибрация на лабораторното оборудване.
 5. Води отчетна документация и записи за качествен контрол.
 6. Предприема превантивни действия за отстраняване на потенциални отклонения в качеството на суровините, материалите, опаковките, готовия продукт и параметрите на процеса. Стриктно спазва стандартите за качество на компанията и процедурите за здраве и безопасност.

Изисквания

 • Средно специално /висше образование – Химик;
 • Опит на подобна позиция;
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Проактивност и отговорност.

Предложението

 • Работа в динамична среда, стимулираща постигане на високи резултати.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография