ПРИМОРИС БЪЛГАРИЯ АД, компания операрираща в областта на анализ на храни и фуражи за класическите замърсители: пестициди, тежки метали, микотоксини, нитрати и др., търси да назначи: Лаборант.

Задължения и отговорности

  1. Предварителна подготовка и пробовземане.
  2. Осъществява последваща пробоподготовка и екстракция на пробите.
  3. Следи за правилното функциониране, калибриране и своевременно почистване на аналитичната апаратура.
  4. Попълва стриктно лабораторната документация.
  5. Участва в изпълнението на програмата за качествен контрол.

Изисквания

  • Завършено средно образование;
  • Познания в областта на аналитичната химия и работа с хроматографски методи;
  • Предишна работа в химична лаборатория е предимство;
  • Английски език самостоятелно ниво на владеене: задължително условие.

Необходими документи за кандидатстване

  • Актуална автобиография