Лаборант към Строителна лаборатория

Гражданско дружество “ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН”, ЕИК по БУЛСТАТ 177407472, със седалище и адрес на управление Общ. Ихтиман, с. Вакарел, местност „Галабец“ № 1 е Изпълнител на проект за МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК „EЛИН ПЕЛИН – КОСТЕНЕЦ”, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ОТСЕЧКА ОТ КМ 22+554 ДО КМ 42+200”. Във връзка с реализацията на проекта търси да назначи Лаборант към Строителна лаборатория.

Задължения и отговорности

  1. Извършва входящ контрол, отговаря за взимане на проби, изпитване на бетон и добавъчните материали за бетон.
  2. Подготвя и подписва протоколи от изпитванията.
  3. Води регистър на пробите, като получените резултати нанася в лабораторните дневници.

Изисквания

  • Средно или висше образование в областта на строителството, химия или физика;
  • Професионален опит в строителна лаборатория;
  • Компютърна грамотност – MS Office и E-mail.

Предложението

  • Осигурен превоз;
  • Осигурен обяд;
  • Възможност за настаняване.