Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Условия на труд

 • Общите условия на труд на лаборант в отдел ИЛН, отговарят на изискванията за безопасност и хигиена на труда в химическа лаборатория;
 • Режим на труд и почивка:
 • Длъжността е с установен три-сменен режим на работа (първа, втора и нощна – всяка смяна по пет работни дни) със сумирано отчитане на работното време.

Задължения и отговорности

 1. Отговаря за изпитване на минерални масла, присадки и нефтопродукти (входящ контрол на суровини); продукти, производство на ЗСМ (контрол на стоков продукт); продукти за експедиция (изходящ контрол); външни проби на клиенти; лабораторни проби; проби за мониторинг.
 2. Познава и изпълнява методите за изпитване на смазочни масла и нефтопродукти.
 3. Документира вярно и точно получените резултати от изпитванията на смазочните масла и нефтопродукти в съответните записи (работни тетрадки, анализни карти, дневници).
 4. Спазва инструкциите за експлоатация, съхранение и поддържане на техническите средства за изпитване на смазочни масла и нефтопродукти.
 5. Подпомага дейността на старши лаборант.

Изисквания

 • Средно – специално химическо;
 • Професионален опит като лаборант в производствено предприятие ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения (MS Office);
 • Личностни качества: отговорност, аналитичност, комуникативност, умения за работа в екип и строго съблюдаване на срокове.

Предложението

 • Адекватно възнаграждение;
 • Ваучери за храна 200 лв. на месец;
 • Допълнително здравно застраховане, включващо болнична и доболнична помощ;
 • Безплатен обяд, кафе и напитки;
 • Въвеждащо обучение

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография с включен телефонен номер за контакт