Задължения и отговорности

 1. Извършва химически анализи на електролитите и отпадните води към Галваничните процеси по утвърдени методики.
 2. Тества готовата продукция съгласно утвърдените вътрешни и външни стандарти.
 3. Участва при приготвянето и съхранение на работните разтвори, реактиви и депониране на отработени химикали.
 4. Правилно и навременно отразява резултатите от химически анализи и измервания в определената документация.
 5. Извършва допълнителни химически анализи и изпитания, при поискване.
 6. Поддържа ред и хигиена в химичната лаборатория.

Изисквания

 • С химическо образование;
 • Притежава умения за работа с лабораторната апаратура и отговорност за опазването и съхранението на лабораторното оборудване;
 • Спазва правилните процедури, политики и насоки за здраве и безопасност и използва утвърдените лични предпазни средства и работно облекло;
 • С готовност за работа на смени;
 • Професионален опит като лаборант в химична лаборатория (предимство);
 • Компютърна грамотност – MS Office (предимство).

Личностни качества

 • Логическо мислене и аналитичност;
 • С умения за управление на времето и спазване на срокове;
 • Последователност и прецизност в извършваната работа;
 • Комуникативност и умения за самостоятелна работа и работа в екип.

Предложението

 • Работа в международна компания с високи стандарти на работа, заедно с екип от професионалисти.
 • Богата социална програма;
 • Служебен транспорт от/до Велико Търново и Габрово;
 • Осигурено встъпително обучение за позицията.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификации.