Задължения и отговорности

 1. Приготвяне и изпитване на представителни проби.
 2. Извършване на лабораторни анализи, свързани с контрол на процесите, както и на крайни продукти.
 3. Извършване на рутинни микробиологични анализи.
 4. Правилно и точно попълване на документация и данни в компютърните системи.
 5. Извършва проверка на лабораторното оборудване и инструменти със стандарти и буфери.
 6. Участва в изготвянето на работни инструкции за дейностите в лабораторията.
 7. Поддържа чисти и подредени работните места.
 8. Познава добре и стриктно спазва законовите и фирмените правила, процедури и стандарти за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност, безопасност на храните и околна среда. Активно участва в програмите, гарантиращи тези стандарти (обучения, вътрешни одити и др.)

Изисквания

 • Образование – средно/висше в областта на химията, биологията, биотехнологиите;
 • Познавате: съвременните средства за анализ и контрол; имате практически аналитичен опит в изпълнение на аналитични техники; видовете, предназначението, устройството, принципа на действие и начина работа на аналитичните инструменти и уреди и можете да работите с тях; методите за анализ и правилното им изпълнение;
 • Харесвате и умеете да работите в екип;
 • Имате добра компютърна грамотност;
 • Имате познания по международните и български стандарти за управление на качеството, безопасност на храните и околна среда.

Предложението

 • Условия за работа, отговарящи на изискванията на действащото трудово и осигурително законодателство;
 • Безопасни и здравословни условия на труд;
 • Възможности за повишаване на квалификацията и разширяване на професионалните знания и умения;
 • Социална политика, насочена към поддържане на добро качество на живот.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Диплом за завършено образование.

Срок за кандидатстване: 13 ноември 2023 г.