Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Лаборантът извършва химически анализи по количество и с определена периодичност, съгласно утвърдените графици за технически контрол на качествените показатели.
 2. Химическите анализи се извършват с точност, отговаряща на прилаганите стандарти.
 3. Води ежедневно стриктно лични записки, в които вписва характеристиката на всяка изработена проба – номер, дата, определяем компонент.
 4. Изчислява и вписва резултатите от химичния анализ на пробите, както в личните си записки, така и в лабораторния журнал.
 5. Следи за качеството, количеството и състоянието на реактивите, които използва, като ги съгласува с химика, след което ги поръчва и получава от склада за реактиви.
 6. Изразходва икономично всички реактиви и лабораторна стъклария, съобразно правилата за работа с тях.
 7. Поддържа ред и чистота на работното място, следи за изправността и порядъка на лабораторните уреди и апарати, като спазва утвърдените инструкции за работа с тях.
 8. Носи отговорност за резултатите от извършените от него анализи и за грешките в резултат на неправилно изпълнение на инструкцията по съответния метод или неправилно приготвени от него реактиви.
 9. Участва в провеждането на арбитражни анализи с доставчиците на суровини и клиентите на готова продукция.
 10. Изисква пробите да бъдат доставени съгласно графика и разработени съгласно инструкциите за пробоподготовка.

Изисквания

 • Висше или средно химическо образование;
 • Предимство – опит на сходна позиция в производствено предприятие;
 • Технически познания;
 • Готовност за работа на смени;
 • Личностни качества – отговорност и лоялност, умение за работа в екип, умение за определяне на приоритети, добри аналитични умения, умения за работа под напрежение и едновременно проследяване на няколко задачи, организация на работния процес в дадения срок.

Предложението

 • Много добро възнаграждение и работни условия, възможност за професионално развитие;
 • Вътрешни обучения и семинари за професионално развитие;
 • Работа в подкрепяща и открита работна среда с добър и мотивиран колектив;
 • Социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография с актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.