Задължения и отговорности

 1. Взема, подготвя и съхранява технически проби и образци за извършване на анализи и опитни изпитвания според изискванията на стандартите.
 2. Участва в извършването на входящ, текущ и изходящ контрол на суровините, материалите и готовата продукция като прави опити и анализи за определяне на физико – химическия им състав в съответствие с изискванията на държавните стандарти, норми и технико – технологичните условия.
 3. Отчита резултатите, оформя ги и попълва техническата документация за извършените лабораторни дейности.
 4. Анализира и систематизира получените резултати.
 5. Участва в разработването на нови методи за химически анализи и практическото им внедряване, както и в подобряването на вече съществуващите такива.
 6. Изследва причините за брак в производството и участва в разработката на предложения за тяхното отстраняване.
 7. Следи изправността на апаратите, съоръженията, приборите и останалото оборудване в лабораторията, извършва елементарни операции по регулирането им и ремонта със знанието на прекия си ръководител.
 8. Поддържа чистотата на работното място и лабораторното оборудване.

Изисквания

 • Образование: Средно или висше химическо образование-специалност полимери ще е предимство;
 • Добра компютърна грамотност (Microsoft Office);
 • Комуникативност и умение за работа в екип;
 • Лоялност, отговорност, организираност, прецизност, инициативност;
 • Необходим трудов стаж: препоръчително над 1 година по специалността.

Предложението

 • Техническа и организационна осигуреност на работното място;
 • Въвеждащо фирмено обучение;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Служебен транспорт.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Лице за контакт: Иван Пигов, +359885450380