„К Ботаника“ ЕООД търси да назначи за производствената си база в с. Хотница лаборант.

Задължения и отговорности

 1. Извършва входящ контрол на суровини и материали, изисква сертификати и свидетелства.
 2. Подготвя проби за тестване според изискванията на стандартите.
 3. Извършва измервания, съгласно утвърдените методи и следи за параметрите на технологичните процеси.
 4. Извършва производствен контрол чрез лабораторни химични анализи на определени технологични параметри в съответствие със заложените в плановете и технологични инструкции.
 5. Осъществява текущ контрол на производствения процес, като не допуска отклонение в параметрите на готовия продукт спрямо стандарта.
 6. Извършва анализи на готов продукт и издава сертификати за качество.
 7. Извършва периодични лабораторни анализи и тестове на качествените показатели, калибрация на лабораторното оборудване.
 8. Води отчетна документация и записи за качествен контрол.
 9. Предприема превантивни действия за отстраняване на потенциални отклонения в качеството на суровините, материалите, опаковките, готовия продукт и параметрите на процеса.
 10. Стриктно спазва стандартите за качество на компанията и процедурите за здраве и безопасност.

Изисквания

 • Образование: висше или средно техническо образование и образование в област „Химия“;
 • Възможност да идентифицира самостоятелно проблеми и, в зависимост от естеството им, да взема съответните мерки за решаването им или да сигнализира ръководството и да предложи мерки за решаването им;
 • Правоспособност за боравене с взривни материали е предимство;
 • Отговорност и почтеност при изпълнение на служебните задължения.;
 • Умения за работа в екип, лоялност и коректност при изпълнение на поставените задачи.

Предложението

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Социални придобивки – ваучери за храна в размер на 200,00 лв. месечно;
 • Трудов договор и осигуровки съгласно трудовото законодателство;
 • Възможност за професионално израстване.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография