Задължения и отговорности

 1. Извършва физични и химични изпитвания на основните материали, полуфабрикатите и готовата продукция в съответствие с изискванията на фирмените стандарти и техническите параметри.
 2. Извършва пробовземане на технически проби и образци.
 3. Отчита и записва резултатите от анализите и съставя необходимата техническа документация.
 4. Отговаря и следи за правилната експлоатация на съоръженията, инструментите и останалото техническо оборудване.
 5. Следи за обезпечеността на лабораторията с нужните за анализите химични вещества и консумативи.

Изисквания

 • Висше образование – специалност Химия, Компютърна химия или друга подобна;
 • Опит в областта на физикохимични /химични анализи;
 • С предимство ще са кандидатите, които притежават опит в хроматографските анализи, свободно владеят английски език и имат добра компютърна грамотност (Microsoft Office);
 • Възможност за работа на смени;
 • Прецизност при извършване на анализите;
 • Готовност за работа на сменен режим;
 • Мотивация и желание за работа в динамична среда;
 • Умение за работа в екип и лоялност към екипа;
 • Добри комуникативни и организационни умения.

Предложението

 • Мотивиращо възнаграждение и възможности за професионално развитие във водеща в отрасъла си компания;
 • Начално обучение;
 • Последващи фирмени обучения при необходимост;
 • Допълнително възнаграждение, обвързано с действащата бонусна схема в компанията
 • Работно облекло и лични предпазни средства;
 • Ваучери за храна.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография