На основание чл.10а, ал.2 от Закон за държавния служител, чл.14 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № РД-15-08-13/31.07.2023 г. на Директор РЗИ-Ловеч, Регионална здравна инспекция – гр.Ловеч обявява конкурс за длъжността: ИНСПЕКТОР в Дирекция „Общестевно здраве“ при РЗИ – гр. Ловеч

Кратко описание на длъжността

 1. Контрол на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека.

Минимални, специфични и допълнителни изисквания, предвидени в нормативни актове

 • Минимални изисквания:
  • образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър/специалист по;
  • ранг – V-ти младши;
  • професионален опит – не се изисква;
 • Специфични изисквания: няма;
 • Допълнителни изисквания:
  • Област на висше образование – Природни науки, математика и информатика; Технически науки;
  • Професионални направления – Биологически науки; Науки за земята; Химически науки; Общо инженерство;
  • Специалност – екология, опазване на природната среда; екология и опазване на околната среда, екология на селищните системи, селищна екология; екология и техника за опазване на околната среда, инженерна екология и опазване на околната среда, общо инженерство, опазване на околната среда и устойчиво развитие, техника и технологии по опазване на околната среда, технология на водата, химия, химия и екология, екохимия.
 • Дигитална компетентност.

При постигнати равни резултати с предимство се ползват българските граждани преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

.Конкурсът ще се проведе чрез: решаване на тест и провеждане на интервю

Документи за участие в конкурсната процедура

 • Писмено заявление по образец за участие в конкурса, към което се прилагат:
  • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Копие от документ, удостоверяващ дигитална компетентност;
  • Декларация за обработване на лични данни на кандидата.

Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17,00 часа на 10.08.2023 г. на адрес: ул. “Съйко Съев”№27А – гр.Ловеч, стая №4, етаж I-ви, лично от кандидатите/техни упълномощени представители или онлайн, подписани със електронен подпис.

Лице за контакти и допълнителна информация – телефон 068/601 518 – г-жа Боряна Петкова – Гл. експерт ЧР в РЗИ-Ловеч.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в: в сайта на РЗИ-Ловеч и на информационно табло на I-я етаж, ул. “Съйко Съев”№27А – гр.Ловеч

Основен размер на заплата за заемане на длъжността

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съобразно изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила за работната заплата на РЗИ-Ловеч.