Задължения и отговорности

 1. Взема проби от всички постъпили суровини при тяхното получаване.
 2. Осъществява изпитвания на постъпилите суровини/активни и помощни вещества/ в зависимост от тяхната спецификация, включително и изпитвания на проби от пречистена вода, използвана за целите на производството.
 3. Извършва проверка на първични и вторични опаковъчни материали съгласно одобрени шаблони и макети.
 4. Попълва с данни съответните дневници и формуляри, по отношение на извършения входящ контрол на изходни суровини и/или анализ на пречистена вода.
 5. Етикетира в зависимост от статуса получените партиди изходни вещества и опаковки, след приключване на анализа, респективно след проверка на опаковъчните материали.
 6. Взема участие в изготвянето на спецификации за активни и помощни вещества, както и опаковъчни /първични и вторични/ материали.
 7. Взема участие при разследвания, свързани с резултати извън спецификация по отношение на изходни суровини и опаковъчни материали.

Изисквания

 • В процес на обучение или завършено висше образование – Химия, Биология, Микробиология, Фармация;
 • Отговорна, комуникативна личност, с умения за работа в екип и притежаващ способност за добра организация на работното място;
 • Умения за работа в екип, организираност;
 • Готовност за обучение;
 • Компютърна грамотност;
 • Способност за разрешаване на проблеми.

Предложението

 • Работа на трудов договор, при пълни социални и здравни осигуровки, съгласно КСО;
 • Коректно и своевременно изплащане на заплати;
 • Възможност за развитие в рамките на компанията;
 • Добри условия на труд – подсигурено работно облекло; работа в нова производствена база с професионално технологично оборудване.