ХИМИК ЦИЛ, ОТГОВОРНИК ПО НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Задължения и отговорности

 1. Организира и контролира изпълнението на процедурите за вземане, подготовка, съхранение и транспортиране на проби от суровини, твърди горива и масла, производствени течности, междинни продукти, води и отпадни продукти, газове и други до лабораторията.
 2. Контролира достоверността на получените резултати, вярното им отразяване в лабораторните журнали и електронни таблици.
 3. Контролира изправността на апаратите в лабораториите, които ръководи.
 4. Следи за отклонения от утвърдените норми на технологичния режим, разрешителни, стандартизационни документи, спецификации и договори.
 5. Осигурява и контролира необходимите за изпитванията ресурси- реактиви, стъклария, апарати, лични предпазни средства и други материали, следи за тяхното правилно използване и съхранение от сътрудниците в звената, които ръководи.
 6. Предлага и разработва вътрешнолабораторни методи за анализ и отбиране на проби.
 7. Своевременно  актуализира и разпространява стандарти, нормативни документи и методики за изпитване и пробовземане, необходими за дейността на ЦИЛ и изважда от употреба заменените или отменени такива.
 8. Запознава персонала на ЦИЛ с всички изменения и допълнения в действащите документи, както и с новоизлезлите такива.
 9. Упражнява системен вътрешно лабораторен контрол по спазване на нормативните и стандартизационни документи, води статистика за отменените и новоизлезли стандарти.
 10. Отговаря за създаване, съхраняване и актуализиране на записите по осигуряване на ЦИЛ с нормативни документи.
 11. Провежда инструктажи по безопасност на труда, обучения, изпити на персонала, който ръководи.
 12. Извършва:
  • Химични, физични и физико-химични анализи в лабораториите, за които отговаря;
  • Вътрешнолабораторно калибриране в лабораториите, за които отговаря;
  • Верифициране на стандартните методи за изпитване и пробовземане и валидиране на вътрешнолабораторни методи;
 13. Участва в обследвания при усвояване на нови апарати и при въвеждане на нови стандартни и фирмени методи.

Изисквания

 • Висше химическо образование, квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
 • Минимум пет години стаж по специалността;
 • Работа в акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 лаборатория;
 • Задълбочени познания за методи за отбиране на проби от води, тяхното съхраняване и транспортиране; правилното прилагане на стандарти и фирмени методи, статистическа обработка, анализ и интерпретация на резултати;
 • Работа със стандартизационна, техническа и технологична документация;
 • Много добри компютърни умения – MS Office (Word, Excel);
 • Владеене на английски език писмено и говоримо, минимум ниво B1 е предимство;
 • Готовност за обучение и адаптиране към вече сформиран екип и стил на работа;
 • Личностни умения:
  • Добри комуникативни и организационни умения;
  • Умения за работа в екип;
  • Съобразителност;
  • Инициативност, наблюдателност, иновативност;
  • Аналитично мислене;
  • Способност да взема решения и да поема отговорност при изпълнение на задачите;
  • Способност за бързо и адекватно действие в режим на голяма натовареност и при аварийна ситуация. 

Предложението

 • Въвеждащо обучение;
 • Професионално развитие в европейска компания;
 • Отлични условия на труд;
 • Добро заплащане и пакет от социални придобивки;
 • Осигурен транспорт от и до гр. Варна.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Срок за кандидатстване: 15.03.2023 г.