Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти

Медитрайл Интернешънълс EООД, с предмет на дейност клинични проучвания, търси да присъедини към екипа си специалист на позицията Химик-аналитик в лаборатория за качествен контрол на лекарствени продукти.

Задължения и отговорности

 1. Спазва внедрената в лабораторията система по качеството, съгласно изискванията на стандарта GMP.
 2. Разработва и валидира методи за анализ;
 3. Осъществява качествен и количествен анализ на насипни и гот.ви лекарствени продукти посредством утвърдени спецификации и фармакопейни монографии.
 4. Познава принципите на работа на аналитичната апаратура и може да ги прилага.
 5. Следи за правилното функциониране и своевременно почистване на аналитичната апаратура.
 6. Участва в цялостната работа на лабораторията по осъществяването на нейните контролни функции и в изготвянето на аналитична документация.
 7. Попълва стриктно лабораторната документация.

Изисквания

 • Висше образование – Химия, Фармация, Биохимия, Биотехнология;
 • Стаж в лаборатория за качествен контрол към фармацевтично производство – минимум 2 години;
 • Практически умения за работа с течен и газов хроматографи, спектрални методи за анализ и др.;
 • Задълбочени познания в областта на органичната и аналитичната химия;
 • Познава изискванията на стандарта GMP;
 • Компютърна грамотност – MS Office, Интернет;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Умения за работа в екип и динамична работна среда, поемане на отговорности, коректност, лоялност и лична ангажираност;
 • Работа с документи на системата за качество, касаещи дейностите в лабораторията, изготвяне на СОП и други документи свързани с дейността на лабораторията.

Предложението

 • Добро заплащане, обвързано с постигнатите резултати;
 • Дългосрочна заетост;
 • Редовен режим на работа;
 • Фирмено обучение;
 • Работа в млад и динамичен екип.

Необходими документи за кандидатстване

 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография с описание на придобития професионален опит в лаборaтория и актуална снимка;
 • Копие на диплома за завършено висше образование.