Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Kendy Pharma е водеща компания с дългогодишен опит в развитието, производството и реализацията на хранителни добавки. Създадена през 1992 г., компанията разполага с най-съвременна и модерна техника. Kendy Pharma инвестира в целия цикъл за създаването на продукти – от задълбочените научни изследвания, през практическите разработки, до реализацията им – при постоянен и стриктен контрол на качеството. Kendy Pharma притежава богато портфолио от запазени марки, лидери на местния и международния пазар, сред които са Supravit – витамини и минерали; Lactoflor – пробиотици, Stabiflex и Osteoactive – продукти за опорно-двигателния апарат. Предлагат се продукти под различни форми – таблетки, ефервесцентни таблетки, капсули, сашета и др.

В момента компанията търси да присъедини към екипа си специалист на длъжност “Химик-аналитик”.

Месторабота:

Божурище

Задължения и отговорности
 • Извършва предписаните по технология измервания, изпитания и други видове химически изследвания на суровини, готова продукция за определяне съответствието им с действащите в технически условия и стандарти
 • Използва достъпните за наличната апаратура методи и способи за определяне на хим. свойства на готовите изделия и на нанесените покрития.
 • Извършва измервания и проверки на химическите свойства и параметри на използваните в производството суровини и материали;
 • Извършва необходимите разчети за направените изследвания и оформя съответната документация
 • Анализира и систематизира получените резултати от извършените измервания и изпитания на суровините и готовата продукция
 • Участва при разработването и внедряването на стандартите и техните условия за използваните в производството материали и суровини, както и при установяване на разходните норми и допустимия брак в производството
 • Анализира произтичащите от качествата и материалите и от съблюдавания технологичен режим причини за допуснатия брак и дава предложения за тяхното отстраняване
 • Следи за правилното използване и изправността на лабораторната апаратура, материали и химикали, уведомява ръководството при повреди, предлага контролни проверки и измервания на апаратурата
 • Участва при съставянето на актове и протоколи за качеството на материалите и за допускания в производството брак и ги подписва
 • Отговаря за своевременното и качественото извършване на изследванията, измерванията и анализите, предвидени в технологичните карти и съобразени с изискванията на стандартите и нормите
 • Отговаря с подписа си за точността на извършените от него изследвания
 • Носи отговорност за дадените от него заключения

Изисквания
 • Висше образование: Химия, магистър
 • Стаж във физико-химична лаборатория за качествен контрол – минимум 2 години
 • Практически умения за работа с хроматографски, спектрални методи за анализ и др.
 • Задълбочени познания в областта на органичната и аналитичната химия
 • Познава изискванията на стандартите GMP, GLP (Добра Лабораторна Практика)
 • Работа със специализиран софтуер, опит в разработване, валидиране и свободно боравене с класически и съвременни аналитични методи и апаратура за провеждане на изпитвания – работа с ICP /inductive couple spectrophotometer/
 • Компютърна грамотност – MS Office
 • Добро владеене на английски език
 • Умения за работа в екип и в динамична работна среда, поемане на отговорности, коректност, лоялност и лична ангажираност

Предложението
 • Работа на трудов договор, при пълни социални и здравни осигуровки, съгласно КСО
 • Коректно и своевременно изплащане на заплати
 • Възможност за развитие в рамките на компанията
 • Добри условия на труд – подсигурено работно облекло; работа в нова производствена база с професионално технологично оборудване
 • Допълнителни периодични премии, подаръчни ваучери

Документи за кандидатстване
 • Автобиография с описание на придобития професионален опит в лаборaтория
 • Актуална снимка