„Пехливанов-Инженеринг“ ООД извършва комплексно проучване, изследване, проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на екологични обекти, както и екологични оценки и
експертизи. В момента компанията търси за лабораторията си в град София, ХИМИК-АНАЛИТИК.

Задължения и отговорности

 1.  Извършване на изпитвания на постъпилите в ЛИК проби.
 2. Докладване на аналитичните резултати.
 3. Разработване и оптимизиране на методи.
 4. Водене на записи чрез попълване на приложимите формуляри по качество от СУ на ЛИК.
 5. Извършване на експериментална работа във връзка с развитие и оптимизиране на СУ на ЛИК, валидиране и верифициране на аналитични методи, калибриране на измервателни инструменти.
 6. Извършване на анализи с класически и инструментални методи.
 7. Участие при провеждане на мониторинг на персонала, междулабораторни сравнителни изпитвания и тестове за пригодност.

Изисквания

 • Висше образование в областта на химия (съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ), екохимия или инженерна химия;
 • Познава изискванията на стандартите БДС EN ISO/IEC 17025;
 • Компютърна грамотност – MS Office, Интернет;
 • Стаж в лаборатория – минимум 2 години;
 • Аналитични умения за работа с инструментални лабораторни апарати (ICP-OES; GC-FID; GC-MS/MS; UV – VIS и класически методи)
 • Използване на технически английски език, познания по др. чужди езици е предимство.
 • Да не е алергичен към химикали;
 • Опит в работата с хроматографски и масспектрометрични методи за анализ (GC-FID; GC-MS) ще се счита за предимство.

Предложението

 • Стимулиращо възнаграждение;
 • Достъп до професионални обучения и възможности за развитие и повишаване на квалификацията;
 • Работа със съвременни апарати за пробоподготовка и анализ.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография