Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Във връзка с разширяване на екипа дружеството търси да назначи ХИМИК.

Задължения и отговорности

 1. Извършва всички необходими действия и анализи за определяне качеството на питейната вода във водни проби, относно наблюдаваните показатели и др.
 2. Оформя, систематизира и регистрира получените резултати в лабораторния журнал
 3. Използва лабораторната апаратура, уреди и оборудване, съобразно изискванията и следи за тяхната изправност.
 4. Участва в процесите по разработване, оптимизация и внедряване на методи за анализ.

Изисквания

 • Висше образование с химическа насоченост – специалност „Технология на водата“ или друга от направление „Химия“ релевантна за позицията;
 • Професионален опит –1 година;
 • Опит в инструменталните методи за анализ на води или други матрици;
 • Умения за работа с лабораторни апарати;
 • Умения за извършване на мониторинг и контрол;
 • Познания за валидиране на методи за изпитване;
 • Умения за работа с MS Office;
 • Способност за ефективна комуникация и работа в екип;
 • Конфиденциалност, аналитичност, прецизност, високо ниво на организация и умения за поставяне на приоритети.

Предложението

 • Възможност за професионална реализация и работа в екип от доказани професионалисти;
 • Коректно трудово правоотношение, стриктно спазване на трудовото и осигурително законодателство;
 • Допълнителни стимули и социални придобивки, съгласно действащият Колективен трудов договор:
  • платен годишен отпуск – 28 дни;
  • ваучери за пазаруване и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография