АГВАЙЗЕР ООД – лаборатория за химични, физикохимични и агрохимични изпитвания ситуирана в гр. Пловдив, район “Източен”, търси да назначи служители на длъжност “Химик” с основна функция пробоподготовка и анализи на почви, минерални торове и органични торове.

Кандидатите е необходимо да притежават висше или средно-специално химическо образование.

Опитът в анализите на почви и торове е препоръчителен.
Опитът придобит по времена на работа в акредитирани лаборатории е препоръчителен.

Основни анализи, които се извършват в лабораторията са тегловни; обемни; инструментални.