Главен експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 1. Висше образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 2. Професионална област: химия; химични технологии, агрономство, биохимия;
 3. Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши;
 4. Професионален опит: 3 години;
 5. Длъжностно ниво по КДА: 7;
 6. Наименование на длъжностното ниво по КДА: експертно ниво 3;
 7. Да отговаря на изискванията на чл. 7, ал.1 от Закона за държавния служител.

Не може да бъде назначено за държавен служител лице, което попада в хипотезата на чл. 7, ал.2 от Закона за държавния служител.

Спецфични изисквания съобразно длъжностната характеристика

 • Предпочитани професионални области: ветеринарна медицина, зоотехника;
 • Допълнително необходима езикова и компютърна квалификация:
  • компютърни умения – MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet;
  • добро владеене на английски език в степен, достатъчна за осъществяване на дейността; владеенето/ползването на друг чужд език е предимство.

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика

 1. Извършва оценка с доклад за оценка на остатъчни вещества от активни вещества, продукти за растителна защита /ПРЗ/, антидоти и синергисти в съответствие с единните принципи във връзка с процедурите по одобрeние, изменение и подновяване на одобрeнието на активни вещества и разрешаване, изменение и подновяване на разрешението на ПРЗ.
 2. В съответствие с актуалните европейски и национални нормативни и ръководни документи извършва оценка с доклад за оценка на остатъчни вещества от активни вещества, продукти за растителна защита /ПРЗ/, антидоти и синергисти във връзка с компетентностите на ЦОРХВ, съгласно чл. 8 от Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига /ЗЦОРХВ/.
 3. В съответствие с актуалните европейски нормативни и ръководни документи извършва оценка с доклад за оценка на остатъчни вещества от активни вещества и продукти за растителна защита във връзка с компетентностите на ЦОРХВ, съгласно чл. 7 от ЗЦОРХВ.
 4. Участва в национални и международни семинари, срещи и форуми за представяне или обсъждане на проблеми, свързани със съответната област на оценка и цялостната дейност по разрешаване на продукти за растителна защита.
 5. При необходимост изпълнява възложени задачи по осъществяване на политиката на ЦОРХВ в областта на растителната защита, внедряване на европейските изисквания и прилагане на хармонизираното законодателство.

Начинът на провеждане на конкурса по реда на чл. 33, т.1 и чл. 34 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, е чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса

 1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (обстоятелствата по чл. 7, ал.1 от Закона за държавния служител);
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 4. Автобиография;
 5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 6. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността (сертификати, удостоверения).

Документите се подават в 14-дневен срок от датата на обявяване на конкурса. Документите които са подадени след определеният срок не се регистрират с входящ номер и незабавно се връщат на кандидата.

Документите да се подават в деловодството на административната сграда на ЦОРХВ, на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, ет. 11, в срок от 01.04.2024 г. до 17:00 часа на 15.04.2024 г. Документите по т. т. 7. 3 и 7. 5, може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 7. 1 и декларацията по т. 7. 2. следва да бъдат подписани с електронен подпис.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига, в сроковете, определени в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Минималният размер на основната месечна заплата за длъжността е 933 лв. (деветстотин тридесет и три лева), съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129/29.06.2012 г.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.