Главен експерт в дирекция “Контрол на околната средa”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ”.

Изисквания за заемане на конкурсната длъжност

 1. Образование – висше, с образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
  Професионален опит – 2 години или ранг за заемане на длъжността – IV младши
 2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
  • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
  • Предпочитани квалификация и качества:
   • Професионална област – Области на висше образование:
    • “Природни науки, математика и информатика” с професионални направления: “Физически науки”, “Химически науки”, “Биологически науки”, “Науки за земята”;
    • “Аграрни науки и ветеринарна медицина” с професионални направления: “Растениевъдство”, “Растителна защита”;
    • “Социални, стопански и правни науки” с професионални направления: “Обществени комуникации и информационни науки”, “Администрация и управление”, “Икономика”
    • “Технически науки” с професионални направления: “Машинно инженерство”, “Електротехника, електроника и автоматика”, “Комуникационна и компютърна техника”, “Енергетика”, “Транспорт, корабоплаване и авиация”, “Материали и материалознание”, “Архитектура, строителство и геодезия”, “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”, “Металургия”, “Химични технологии”, “Биотехнологии”, “Хранителни технологии”, “Общо инженерство”.
  • Кандидатът да притежава:
   • отлична компютърна грамотност – работа с MS Office, електронна поща и Internet;
   • способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бързи реакции и оперативност на изпълнението;
   • способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
   • отлични комуникативни умения;
   • отлични умения за работа в екип и динамична среда.
 3. Други:
  • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Кратко описание на длъжността

 1. Упражняване на регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по управлението на отпадъците по смисъла на ЗООС и ЗУО.
 2. Изготвя решения за дейности по третиране на отпадъци и контролира спазването на условията в тях.
 3. Изготвя решения за регистрация на дейности с отпадъци и поддържа регистър.
 4. Изготвя справки и отчети, свързани с управлението на отпадъците и почвите.
 5. Извършва контрол по начисляване и събиране на продуктови такси за пускане на пазара на подукти, след употребата на които се образуват масово разпостранени отпадъци – в т.ч. опаковки от масла и нефтопродукти, батерии, акумулатори, електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства, излезли от употреба гуми.
 6. Контролира спазването на условията в издадените разрешителни за дейности с отпадъци.
 7. Извършва проверки по жалби и сигнали за наличие на замърсявания с отпадъци от производствени дейности.
 8. В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени му от прекия ръководител.

Начин на провеждане на конкурса

 • Тест, включващ познания, относно професионалната област за длъжността и относно с администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 • Интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса

Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДСл).

Към заявлението се прилагат

 1. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 3. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДСл, изискуемите документи може да се подават по електронен път, чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението за участие в конкурса по 17,ал. 2 и декларацията по 17, ал. 3,т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.

Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.

Срок и място и за подаване на документите за участие

Краен срок за подаване на документи: 02.04.2024 г. включително.

Място за подаване на документите: В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, стая № 4 – Център за административно обслужване – всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса, съгласно чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив и представяна на информационното табло в сградата на администрацията, на адрес: бул. “Марица” № 122, ет.9.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата

Размер на основна заплата определена за длъжността – 1256 лв. Индивидуалният размер на основата заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4, от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите в РИОСВ – Пловдив, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.