Експерт здраве, безопасност и околна среда

Санмина България ЕООД е водещ доставчик на интегрирани производствени решения, обслужващи най-бързо развиващите се сегменти от глобалния пазар на услуги за производство на електроника (EMS). Призната за технологичен лидер, Sanmina предоставя цялостни производствени решения, предоставяйки превъзходно качество и поддръжка на оригиналното оборудване. Производители предимно в комуникационните мрежи, отбраната и космонавтиката, промишлеността и полупроводни системи, медицински, мултимедиен, изчислителен и съхранителен, автомобилен и чисти технологични сектори, Санмина има съоръжения, стратегически разположени в ключови региони по целия свят.

За завода в Пловдив компанията търси да назначи: Експерт здраве, безопасност и околна среда (по заместване).

Задължения и отговорности

 1. Съставя, управлява и поддържа актуална системата за управление на Здраве, Безопасност, Околна среда в съответствие със законовите изисквания, фирмените изисквания и изискванията на ISO 14001.
 2. Води отчетност в сферата на околната среда.
 3. Управлява процесите касаещи отпадъци, химични вещества, пречиствателни съоражения и разрешителни режими.
 4. Организира и управлява процесите по избор, закупуване и раздаване на работно облекло и лични предпазни средства.
 5. Координира дейността на кабинет за долекарска помощ и организация на медицински прегледи.
 6. Контролира и координира от името на ръководството спазването на нормите и изискванията на законодателството ,изпълнението на задълженията на работниците и служителите, работата на длъжностните лица и управляващи процеси и хора при реализиране на задълженията им по осигуряване на здраве и безопасност при работа и грижа за околната среда.
 7. Предприема и инициира действия и дейности, осигуряващи съответствието с, и спазването на Политиката по Околна среда, Здраве и Безопасност.
 8. Идентифицира и регистрира всеки проблем или несъответствие, свързан с околната среда, здравето и безопасността при работа и предлага, препоръчва или осигурява коригиращи/превантивни мерки посредством  установения ред и проверява изпълнението на такива решения.
 9. Разработва и одобрява процедури и инструкции касаещи Системата за Управление на Околна Среда, Здраве, Безопасност и всички свързани с това дейности.
 10. Изготвя необходимите доклади, касаещи: регистриране, отчитане и описание на инциденти и злополуки, данни, касаещи околната среда и устойчивото развитие.
 11. Организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места.
 12. Организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове включително и превенцията им.
 13. Извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори.
 14. Сътрудничи на службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им.
 15. Изисква въвеждането на решения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен.
 16. Организира изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации касаещи околна среда.
 17. Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасност и здраве при работа и околна среда.
 18. Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм.
 19. Организира разпространението на информация свързана с мерки, касаещи здравето и безопасността на работниците и служителите и резултатността към околната среда.
 20. Осъществява взаимодействието със службите на РЗИ, МОСВ, РИОСВ, БДИБР, ИТ и Община Марица.

Изисквания

 • Образование – подходящо за длъжността;
 • Опит на сходна позиция в производствено предприятие;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Английски език, писмено и говоримо, B1.

Предложението

 • Отлични условия на труд; 
 • Ваучери за храна 200 лв;
 • Безплатен транспорт;
 • Работа в млад, енергичен и мотивиран екип от професионалисти;
 • Дългосрочни трудови взаимоотношения.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография