Във връзка с окомплектоване на екипа си, компанията търси да назначи за цех “Смоли”: ЕКСПЕРТ ЗБУТ.

Задължения и отговорности

 1. Oтговаря за спазването на правилата по безопасност и здраве в дружеството.
 2. Осъществява контрол за спазване изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията по БЗР, като при констатирани нарушения предписва или незабавно предприема мерки за отстраняването им.
 3. Идентифицира, отчита и документира опасности, оценява професионалните рискове и участва в разработването на програми и мерки за предотвратяване на риска.
 4. Създава условия за прилагане изискванията на законодателството относно осигуряването на ЗБУТ.
 5. Извършва инструктажи на работници, служители и външни фирми.
 6. Осъществява дейността по внедряване, функциониране и подобряване на системата за ЗБУТ.
 7. Изпълнява задачите от програмите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 8. Съдейства и участва пряко в извършването на вътрешен одит на системата за управление на ЗБУТ.
 9. Предлага и разработва фирмени нормативни актове за безопасност и здраве при работа и околна среда.
 10. Консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасност и здравословни условия на труд.
 11. Участва при реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктаж на работниците и служителите по ЗБУТ.
 12. Съдейства на службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им.
 13. Участва в контрола на съоръженията за колективна защита и осигуряването на подходящи средства за индивидуална защита (ЛПС) в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен. Контролира тяхната наличност, изправност и редовно използване.
 14. Осъществява системен контрол по използването, съхранението и поддържането на ЛПС.
 15. Извършва заявки относно снабдяване с необходими материали.

Изисквания

 • Висше образование – степен бакалавър/магистър, в областта на химията или екологията;
 • Минимум 2 години опит по специалността;
 • Компютърна грамотност – MS Office (Excel, MS Word);
 • Владеене на английски език се счита за сериозно конкурентно предимство;
 • Умения за работа в екип, аналитично мислене, прецизност, точност.

Предложението

 • Реален трудов договор с Оргахим АД и осигуровки върху цялата заплата;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв./месец;
 • Подаръчни ваучери за Коледа и Великден;
 • Допълнително медицинско осигуряване и групова застраховка „Живот“;
 • Допълнително медицинско осигуряване за членове на семейството;
 • Допълнително пенсионно осигуряване;
 • Включване в програмата за обучение и развитие на персонала;
 • Закупуване на фирмени продукти с отстъпка;
 • Карти с отстъпки за пазаруване в Зора, Метро, Мr. Bricolage, Joy Optics, Петрол и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6760989