Задължения и отговорности

Отговаря за управлението на екологичното влияние на производствения процес върху околната среда у за спазване и осигуряване на съответствие с нормативните изисквания по: Комплексно разрешително, Разрешително за емисии на парникови газове и стандарти.

 1. Разработва и предлага за приемане фирмена стратегия за управление опазването на околната среда. Изготвя програми за действие с цел постигане на стратегията.
 2. Организира, ръководи и контролира дейността по опазване на околната среда в съответствие с нормативните документи и стандарти.
 3. Разработва и внедрява процедури и инструкции по осигуряване опазването на околната среда.
 4. Ръководи поддържането и функционирането на стандарт ISO 14001.
 5. Контролира изпълнението на фирмената програма за управление на отпадъците.
 6. Организира замерване на радиацията.
 7. Координира взаимодействието с контролните органи. Разработва и представя изискваните от тях анализи и доклади.
 8. Представлява Дружеството по време на проверки, пробовземания и контролни обследвания от РИОСВ.
 9. Осъществява вътрешните връзки и взаимодействия с отделите и звената в компанията с цел опазване на околната среда.
 10. Изготвя периодични отчети за състоянието на екологията за управленски нужди, анализира причините за отклонения от нормативните изисквания и предлага решения за предлагането им.

Изисквания

 • Възраст до 29 год. (назначението ще бъде по проект Младежка заетост и не се изисква стаж по специалността)’
 • Образование: висше – техническо (химическо);
 • Високо ниво на лична организираност и отговорност;
 • Умения за работа в екип;
 • Умение за изготвяне на презентации в Power Point;
 • Много добро владеене на Microsoft Office.

Предложението

 • Възможност за професионална реализация в предприятие, което е част от международен холдинг;
 • Ще получите начално и последващо обучение от специалисти с голям професионален опит и специфични знания и умения;
 • Бонусна част, обвързана с резултатите от работата;
 • Допълнително здравно застраховане;
 • Безплатен транспорт;
 • Сума за Коледни празници и почивка;
 • Месечни ваучери за храна на стойност 200 лева.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография